Terms and Conditions

1. Generelt

1.1 Disse generelle vilkår er aftalt og gældende (“Aftalen”) mellem (“Brugervirksomhed”) med dertil hørende brugere (”Brugere”) og CrediWire ApS (“CrediWire”).

1.2 Aftalen indeholder de vilkår og betingelser, der finder anvendelse for Brugervirksomhedens brug af CrediWires tjeneste (“Tjenesten”), der er stillet til rådighed i henhold til nærværende Aftale.

1.3 CrediWire tilbyder Brugervirksomheden et grafisk illustreret overblik over forretningsdata, f.eks. bogføringsdata, regnskabsdata og POS (point of sale), som Brugervirksomheden selv leverer eller modtager fra andre brugere i overensstemmelse med de i denne Aftale fastsatte vilkår og betingelser.

1.4 Brugervirksomheden kan dele informationen med andre brugervirksomheder, banker eller revisorer, som er brugere af CrediWire, eller invitere nye eksterne brugervirksomheder til at bruge Tjenesten i overensstemmelse med de i denne Aftale fastsatte vilkår og betingelser. Deling af information sker alene på Brugervirksomhedens eget initiativ og ansvar, og kræver at den anden brugervirksomhed har indgået en separat aftale med CrediWire om anvendelse af Tjenesten.

1.5 Ved at anvende CrediWire accepterer Brugervirksomheden at dens data indgår i et anonymiseret og aggregeret branchegennemsnit. Brugervirksomheden får selv adgang igennem Tjenesten til sin branches data løbende. Det oplyste gennemsnit vil altid bestå af minimum ti (10) virksomheder i hvilken som helst population. Det har til formål, foruden anonymiseringen og aggregeringen, af sikre Brugervirksomhedens data.

1.6 Brugervirksomheden er indforstået med at være bundet af vilkårene og betingelserne i nærværende aftale ved at tilgå, bruge eller på anden måde anvende Tjenesten. Såfremt Brugervirksomhed ikke er indforstået hermed, er Brugervirksomheden ikke berettiget til at tilgå, bruge eller på anden måde anvende Tjenesten på nogen måde.

2. Tildeling af licens

2.1 Med forbehold af Brugervirksomheds accept og overholdelse af vilkårene og betingelserne i denne Aftale, herunder uden begrænsning forpligtelserne til at gennemføre brugerregistreringen og betale eventuel licensafgift til CrediWire, tildeler CrediWire herved Brugervirksomhed en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, tidsbegrænset og ikke-overdragelig ret til at bruge Tjenesten udelukkende med henblik på at gøre det muligt for Brugervirksomheden og dennes Brugere at tilgå og bruge Tjenesten alene i forbindelse med Brugervirksomhedens egen interne drift.

2.2 Bortset fra som udtrykkeligt anført i pkt.
2.1 tildeles Brugervirksomheden ikke nogen rettigheder hverken direkte eller indirekte til at tilgå, bruge eller på anden måde anvende Tjenesten på nogen måde.

2.3 Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles, er forbeholdt af CrediWire.

3. Indskrænkninger og begrænsninger

3.1 Brugervirksomheden må ikke foretage reverse engineering af Tjenesten eller på anden måde forsøge at undersøge, modificere eller genskabe kildekoden og/eller dennes strukturelle ramme og/eller de principper, hvorpå Tjenesten er baseret, medmindre andet følger af ufravigelig lov.3.2
Brugervirksomheden må ikke kopiere, distribuere, tilgængeliggøre, licensere, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over Tjenesten, medmindre andet udtrykkeligt følger af denne Aftale.

3.3 Brugervirksomheden er uberettiget til at ændre, modificere eller på anden måde forandre Tjenesten, der er stillet til rådighed i henhold til denne Aftale, og Brugervirksomhed er således alene berettiget til at tilgå og anvende Tjenesten i den form, hvori CrediWire har stillet Tjenesten til rådighed.

3.4 Brugervirksomheden er uberettiget til at anvende Tjenesten til at tilgå eller forsøge at tilgå tredjemands indhold eller på anden måde anvende eller forsøge at anvende Tjenesten på en måde, der ikke er tilsigtet i henhold til denne Aftale eller i øvrigt strider mod tredjemands rettigheder.

3.5 Brugervirksomheden må ikke ændre eller fjerne mærker eller meddelelser om ophavsret, patenter, varemærker eller andre rettigheder, der findes i eller på eller på anden måde er implementeret i Tjenesten.

3.6 Brugervirksomheden er forpligtet til at sikre, at Brugervirksomheden har indhentet alle fornødne rettigheder og/eller har adkomst til alle informationer forinden lagring og behandling af de pågældende informationer ved brug af Tjenesten. Uden at begrænse det generelle indhold af det foregående må Brugervirksomheden under ingen omstændigheder lagre informationer i strid med (i) tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og/eller (ii) gældende lovgivning. CrediWire er berettiget men ikke forpligtet til at slette informationer, som efter CrediWires skøn udgør en misligholdelse fra Brugervirksomheds side af disse krav, og Brugervirksomheden er ikke berettiget til erstatning i den anledning.

3.7 Brugervirksomheden er forpligtet til at handle i overensstemmelse med alle anvisninger og anmodninger fra CrediWire om, at Brugervirksomhed skal fjerne informationer lagret af Brugervirksomhed ved brug af Tjenesten.

4. Opgradering, support og vedligeholdelse

4.1 CrediWire påtager sig ingen forpligtelser til at levere opgraderinger, support og/eller vedligeholdelse til Brugervirksomheden i henhold til denne Aftale. Brugervirksomheden anerkender og accepterer, at Brugervirksomhed er eneansvarlig for at undersøge og vurdere Tjenesten for at sikre, at Tjenesten (i) kan virke og fungere sammen med Brugervirksomhedens it-systemer og behov, herunder uden begrænsning Brugervirksomhedens hardware og software og (ii) kan tilgås og bruges af Brugervirksomheden og dennes Brugere på en sådan måde, at der ikke er risiko for skade på Brugervirksomhedens it-systemer, forretning eller virksomhed.

4.2 CrediWires eneste forpligtelse i henhold til denne Aftale er at gøre Tjenesten tilgængelige via internettet. CrediWire påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar for levering af telekommunikationslinjer, internetabonnement eller -forbindelse eller andre tekniske hjælpemidler, der er nødvendige for, at Brugervirksomheden kan tilgå og bruge Tjenesten, som er gjort tilgængelige via internettet, og alle omkostninger og risici i denne henseende bæres alene af Brugervirksomheden.

4.3 Uanset pkt.
4.1 kan CrediWire efter CrediWires eget skøn beslutte at levere opgraderinger, opdateringer, fejlrettelser eller lignende i forbindelse med Tjenesten til Brugervirksomheden, og Brugervirksomhed skal ved meddelelse fra CrediWire herom implementere og bruge sådanne opgraderinger, opdateringer, fejlrettelser eller lignende.

5. Immaterielle rettigheder

5.1 Tjenesten er beskyttet af ophavsret, internationale ophavsretlige konventioner samt anden lovgivning om ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder.

5.2 CrediWire og/eller CrediWires leverandører ejer og bibeholder alle immaterielle rettigheder, herunder uden begrænsning ophavsrettigheder, patentrettigheder, varemærkerettigheder, knowhow mv., til Tjenesten.

6. Brugervirksomhedens Feedback

6.1 Brugervirksomheden kan give CrediWire feedback på baggrund af Brugervirksomheds oplevelser i forbindelse med brug af Tjenesten, hvilken feedback uden begrænsning kan indeholde oplysninger om brugbarhed, fejlrapporter, testresultater, fejl, brugeranvendelighed, brugervenlighed, forslag til nye features mv. (“Feedback”).

6.2 Brugervirksomheden er indforstået med, at CrediWire vederlagsfrit og uden begrænsninger, forpligtelser eller betingelser af nogen art kan bruge, forbedre, udvikle, modificere, ændre, videregive, reproducere, tilgængeliggøre, licensere, underlicensere, overdrage, distribuere, markedsføre, sælge og på enhver anden måde anvende Feedback til ethvert formål, som CrediWire måtte anse for hensigtsmæssigt i forbindelse med en efterfølgende kommerciel udgivelse af Tjenesten eller i forbindelse med software, produkter, teknologier eller andre tjenester, der stilles til rådighed nu eller i fremtiden i forbindelse med CrediWires virksomhed.

6.3 Såfremt Brugervirksomheds Feedback indeholder materiale, som er beskyttet af immaterielle rettigheder, overdrager Brugervirksomheden herved vederlagsfrit, uigenkaldeligt, tidsubegrænset og globalt alle sådanne immaterielle rettigheder og ejendomsrettigheder til sådan Feedback til CrediWire. CrediWire er berettiget til uden begrænsning eller forpligtelse til at betale royalty til Brugervirksomheden eller tredjemand at forbedre, udvikle, modificere, ændre, videregive, tilgængeliggøre, licensere, underlicensere, overdrage, distribuere, markedsføre, sælge og på en enhver anden måde anvende sådanne immaterielle rettigheder til Feedback til ethvert formål, som CrediWire måtte anse for hensigtsmæssigt i forbindelse med en efterfølgende kommerciel udgivelse af Tjenesten eller i forbindelse med anden software, produkter, teknologier eller andre tjenester, der stilles til rådighed nu eller i fremtiden i forbindelse med CrediWires virksomhed. CrediWire ejer alle rettigheder til afledte værker, der skabes af CrediWire helt eller delvist på baggrund af sådan Feedback. Såfremt Brugervirksomheds rettigheder til Feedback ikke kan overdrages i henhold til ufravigelige lovregler, giver Brugervirksomhed uigenkaldeligt og betingelsesløst afkald på retten til at håndhæve sådanne rettigheder. §§ 53, 54 and 56 i ophavsretsloven fraviges udtrykkeligt i denne Aftale og finder således ikke anvendelse.

7. Registrering og tilmeldingsprocedurer

7.1 Brugervirksomhedens ret til at tilgå og bruge Tjenesten i henhold til denne Aftale er i tillæg til Brugervirksomhedens opfyldelse af de øvrige vilkår og betingelser i denne Aftale betinget af, at Brugervirksomheden foretager online registrering i overensstemmelse med de af CrediWire fastsatte retningslinjer (hvilke registreringsprocedurer og retningslinjer til enhver tid kan ændres af CrediWire efter CrediWires eget skøn).

7.2 Når Brugeren har foretaget korrekt registrering og tilmelding, vil Brugervirksomhed være i stand til at tilgå og bruge Tjenesten via internettet. CrediWire er berettiget til at kræve alle oplysninger fra Brugervirksomheden i forbindelse med Brugervirksomhedens registrering og tilmelding, som af CrediWire skønnes nødvendige.

7.3 Brugervirksomheden indestår dog under alle omstændigheder for at oplysninger afgivet på vegne af Brugervirksomheden er korrekte, og Brugervirksomheden skal skadesløsholde CrediWire for alle krav, som måtte blive rettet mod CrediWire som følge af, at Brugervirksomhedens oplysninger ikke er korrekte eller fuldstændige.

8. Licensafgift

8.1 Denne Aftale er betinget af Brugervirksomhedens betaling af de til enhver tid gældende eventuelle licensafgifter.

8.2 Brugervirksomheden skal således - idet omfang CrediWire kræver betaling for brug af Tjenesten - til CrediWire betale licensafgift månedsvis forud, så længe Aftalen er i kraft, i overensstemmelse med CrediWires vilkår og betingelser, som de fremgår på CrediWires hjemmeside eller på anden måde meddeles til Brugervirksomhed.

8.3 CrediWire er berettiget til efter eget skøn at til enhver tid at stille krav om betaling af licensafgift eller forhøje en allerede eksisterede licensafgift og/eller ændre vilkårene og betingelserne for betaling af licensafgift med mindst seks (6) måneders forudgående skriftligt varsel til Brugervirksomheden. Såfremt Brugervirksomheden ikke kan acceptere betaling af en sådan licensafgift eller forhøjelse af en allerede eksisterende licensafgift og/eller ændring af vilkårene og betingelserne for betaling af licensafgift, er Brugervirksomhedens eneste beføjelse at opsige Aftalen i overensstemmelse med pkt. 15.2.8.4 I intet tilfælde er Brugervirksomheden berettiget til at kræve tilbagebetaling af allerede betalt eller påløben licensafgift.

8.5 Alle eventuelle licensafgifter og andre beløb angives i lokal valuta eksklusiv moms.

9. Persondata

9.1 Se vores persondatapolitik

10. Skadesløsholdelse

10.1 Brugervirksomhed skal straks underrette CrediWire skriftligt, i tilfælde af at Brugervirksomheden bliver opmærksom på (i) misligholdelse eller påstået misligholdelse af denne Aftale og/eller (ii) krav eller påstået krav vedrørende krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, fra tredjemand i relation til Brugervirksomhedens og/eller Brugernes brug af Tjenesten, herunder uden begrænsning påstande eller påståede påstande om, at information lagret eller formidlet af Brugervirksomheden og/eller Brugerne ved brug af Tjenesten krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og/eller (iii) overtrædelse af gældende lovgivning i forbindelse med Brugervirksomhedens og/eller Brugeres brug af Tjenesten.

10.2 Brugervirksomheden skal godtgøre, forsvare og skadesløsholde CrediWire for alle krav, skader og tab, i det omfang at sådanne krav, skader og tab er en følge af (i) Brugervirksomhedens og/eller Brugernes væsentlige misligholdelse af denne Aftale, (ii) krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og/eller (iii) overtrædelse af gældende lovgivning.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1 Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler med de fraskrivelser og begrænsninger, der fremgår af nærværende Aftale.

12.2 Brugervirksomheden er alene ansvarlig for at Brugervirksomhedens data er korrekte, opdaterede, lovlige samt retvisende. Ansvar for ukorrekte data, som f.eks skyldes fejlagtig og/eller manglende ajourføring af data hos Brugervirksomheden eller tredjemand, bærer den enkelte Brugervirksomhed det fulde ansvar for.

12.3 CrediWire bærer ingen form for direkte eller indirekte rådgiveransvar, og Tjenesten stilles alene til rådighed med henblik på, at Brugervirksomheden selv kan etablere et overblik over informationer baseret på de informationer, som Brugervirksomheden og dennes Brugere selv leverer og/eller informationer leveret af tredjemand, som Brugervirksomheden og dennes Brugere lader tredjemand levere via Tjenesten.

12.4 CrediWire er ikke ansvarlig over for Brugervirksomheden eller tredjemand for noget direkte eller indirekte tab, herunder, uden begrænsning, erstatning for avancetab, driftstab, tab af data eller retablering heraf, imagetab, produktansvar eller som følge af brug eller manglende mulighed for brug af Tjenesten. Nævnte fraskrivelser og begrænsninger gælder, uanset om sådanne tab er forårsaget af CrediWires handlinger eller undladelser, og uanset om disse kan tilskrives CrediWire som uagtsomme (herunder både grov og simpel uagtsomhed) eller hændelige.

12.5 I tillæg til fraskrivelserne og begrænsningerne, herunder som fastsat i pkt. 11 og pkt. 12 i denne Aftale er CrediWires samlede ansvar (og uanset grundlaget for sådant ansvar) i Aftalens løbetid beløbsmæssigt begrænset og maksimeret til et samlet beløb svarende til den af Brugervirksomhed til CrediWire betalte licensafgift for levering af Tjenesten i det foregående kalenderår omfattende alle eventuelle krav i et givent kalenderår.

12.6 CrediWire kan vælge, og er således ikke forpligtet til, at stille ny funktionalitet til rådighed for Brugervirksomheden med henblik på test heraf. CrediWire har intet ansvar for sådan ny funktionalitet, som stilles til rådighed med henblik test af, om funktionaliteten skal implementeres og gøres kommercielt tilgængelig.

12.7 De i pkt. 12 anførte begrænsninger og fraskrivelser gælder i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning.

13. Fortrolighed

13.1 CrediWire og Brugervirksomheden har ubetinget tavshedspligt over for tredjemand med hensyn til oplysninger, som CrediWire og Brugervirksomheden i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale måtte opnå kendskab til.

13.2 Sådanne fortrolige oplysninger må alene anvendes og opbevares som led i opfyldelsen af denne aftale. Oplysningerne skal beskyttes med mindst samme omhu, som udvises i omgangen med egne fortrolige forhold og i øvrigt mindst i overensstemmelse med ufravigelige lovgivningskrav.

13.3 CrediWire og Brugervirksomheden har pligt til at pålægge personale, der får adgang til oplysninger omfattet af denne bestemmelse, samme tavshedspligt.

13.4 CrediWire og Brugervirksomheden har dog ikke tavshedspligt i relation til oplysninger, som (i) på tidspunktet for modtagelse eller tilvejebringelse deraf var almindelig kendte, (ii) inden videregivelse til tredjemand er blevet almindelig kendt, uden at dette skyldes partens overtrædelse af nærværende aftale eller (iii) parten i henhold til ufravigelig lovgivning eller endelig dom er forpligtet til at videregive.

13.5 Tavshedspligten fortsætter med at gælde efter nærværende Aftales ophør uanset ophørsgrunden.

14. Ændringer

14.1 CrediWire er berettiget men ikke forpligtet til løbende at foretage ændringer i, opdateringer, revisioner og forbedringer af Tjenestens funktionalitet, men er ikke forpligtet hertil.

14.2 CrediWire forbeholder sig retten til ensidigt at ændre priserne med tre måneders varsel. Dette gælder også for dele af Tjenesten, der på tidspunktet for aftalens indgåelse er gratis og således ikke separat prissat.

14.3 Ønsker Brugervirksomheden ikke at acceptere opdateringer eller ændringer af betingelser og vilkår m.v., er Brugervirksomhedens eneste beføjelse at opsige denne Aftale. Dette gælder således også selvom brugeren ikke har været logget ind i den pågældende periode.

15. Varighed og ophør

15.1 Denne Aftale træder i kraft ved Brugervirksomhedens oprettelse af en brugerprofil for minimum 1 bruger (“Ikrafttrædelsesdatoen”) og løber, indtil den opsiges af en part i overensstemmelse med dette pkt. 15.

15.2 Brugervirksomheden kan uanset årsag opsige Aftalen uden varsel. CrediWire kan opsige denne Aftale uanset årsag med mindst 6 måneders forudgående skriftligt varsel til udgangen af en måned.

15.3 I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse af denne Aftale er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Uden at begrænse det generelle indhold af det foregående anses Brugervirksomhedens manglende overholdelse af vilkår og betingelser i Aftalen for væsentlig misligholdelse, der berettiger CrediWire til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning.

15.4 Ved ophør af Aftalen og uanset årsagen hertil skal Brugervirksomheden straks ophøre med at bruge Tjenesten. CrediWire er berettiget til at afbryde forbindelse til og slette alt information, der er lagret ved udløbet af Aftalen. Brugervirksomheden er indforstået med, at CrediWire i tilfælde af ophør af Aftalen uanset årsag er berettiget til at slette Brugervirksomhed, med dertilhørende Brugere, som bruger.

15.5 CrediWire har, hvis Aftalen ophører og uanset om dette skyldes opsigelse eller ophævelse, dog under alle omstændigheder fortsat adgang til at anvende aggregerede data.

16. Diverse

16.1 Aftalen udgør den fuldstændige aftale mellem Brugervirksomhed og CrediWire med hensyn til Aftalens genstand og erstatter alle tidligere aftaler, såvel mundtlige som skriftlige. Oplysninger fra CrediWire, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, som ikke udtrykkeligt er angivet eller nævnt i Aftalen, er ikke bindende for CrediWire og udgør ikke en del af Aftalen.

16.2 Brugervirksomheden er uberettiget til at overdrage Aftalen eller Brugervirksomhedens rettigheder og forpligtelser i henhold hertil til tredjemand uden CrediWires forudgående skriftlige samtykke. CrediWire er uberettiget til at overdrage Aftalen eller CrediWires rettigheder og forpligtelser i henhold hertil til tredjemand uden Brugervirksomhedens forudgående skriftlige samtykke, bortset fra at CrediWire må overdrage Aftalen til (i) et selskab tilknyttet CrediWire eller (ii) en uafhængig tredjemand, i det omfang en sådan overdragelse sker i forbindelse med omstrukturering, frasalg, fusion, fission eller lignende, uden Brugervirksomhedens samtykke.

16.3 Denne Aftale er undergivet dansk ret, dog bortset fra (i) alle regler om lovvalg og (ii) FN-konventionen vedrørende aftaler om internationale køb (“CISG”), der ikke finder anvendelse. Enhver tvist, der udspringer af denne Aftale, skal afgøres ved de almindelige danske domstole.Disse betingelser og vilkår er gyldige fra 20-09-2018.